• Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Dronkers & Dronkers Advocaten 

1.             Dronkers & Dronkers Advocaten is een maatschap bestaande uit (rechts)personen. Een lijst van leden van de maatschap wordt op uw verzoek toegezonden.

2.             Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de maten van Dronkers & Dronkers Advocaten, de bestuurders van de praktijkvennootschappen,  alle advocaten en overige personen die bij, voor of namens Dronkers & Dronkers Advocatenwerkzaam zijn.

3.             Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap Dronkers & Dronkers Advocaten ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De opdrachten worden doorDronkers & Dronkers Advocaten schriftelijk bevestigd. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Aanvaarding van opdrachten vindt slechts plaats met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.

4.           Bij het inschakelen van derden zal Dronkers & Dronkers Advocatende nodige zorgvuldigheid in acht nemen en de selectie van deze derden als dit redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.Dronkers & Dronkers Advocaten is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. 

5.             Dronkers & Dronkers Advocaten staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

6.             Alle aanspraken van de opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Dronkers & Dronkers Advocaten vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Dronkers & Dronkers Advocaten binnen drie maanden nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

7.             De opdrachtgever vrijwaart Dronkers & Dronkers Advocaten tegen alle aanspraken van derden en de door Dronkers & Dronkers Advocaten in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Dronkers & Dronkers Advocaten voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

8.                  Dronkers & Dronkers Advocaten zal bij de uitvoering van alle werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. In geval van klachten van de opdrachtgever streeft Dronkers & Dronkers Advocaten ernaar om door middel van overleg deze klachten weg te nemen of met de opdrachtgever een regeling te treffen. Ten behoeve van een zorgvuldige afwikkeling van klachten hanteert Dronkers & Dronkers Advocaten een interne klachtenregeling. Een exemplaar daarvan wordt op verzoek aan de opdrachtgever toegezonden. Indien na overleg de klachten bij de opdrachtgever niet zijn weggenomen, dan is de opdrachtgever bevoegd het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie (adres: Bordewijklaan 46, 2e etage, 2591 XR Den Haag, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoon 070-3105310).

9.             Iedere aansprakelijkheid van Dronkers & Dronkers Advocaten, haar maten en haar werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de door Dronkers & Dronkers Advocatenafgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) mocht plaatsvinden, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid beperkt tot niet meer dan driemaal het in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 25.000,-, tenzij er aan de zijde van Dronkers & Dronkers Advocaten sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

10.           Werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht. Als betalingstermijn geldt een periode van 8 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijke een andere betalingstermijn is overeengekomen. Indien betaling binnen de termijn uitblijft, is Dronkers & Dronkers Advocaten gerechtigd de wettelijke rente na het verstrijken van de betalingstermijn in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Mocht betaling na aanmaning niet volgen, dan is Dronkers & Dronkers Advocaten gerechtigd aanspraak te maken op een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,--. Bij niet betaling van de werkzaamheden door de opdrachtgever is Dronkers & Dronkers Advocatengerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid vanDronkers & Dronkers Advocaten voor schade die daardoor mocht ontstaan. Dronkers & Dronkers Advocaten kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de in artikel 8 genoemde Geschillencommissie Advocatuur.

11.           Op de rechtsverhouding tussen Dronkers & Dronkers Advocaten en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Roermond, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten en onverlet de in artikel 8 van de algemene voorwaarden bedoelde bevoegdheid van de opdrachtgever het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur en onverlet de in artikel 10 van de algemene voorwaarden bedoelde bevoegdheid van Dronkers & Dronkers Advocaten om onbetaalde declaraties ter incasso voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

12.           In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn op 8 april 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Roermond en zijn opgenomen op de website vanDronkers & Dronkers Advocaten: www.dronkersendronkers.nl